Petice

Petice a aktivity

PETICE "Neberme dětem školní zahradu!" ze dne 21.9.2019
Neberme dětem školní zahradu! Nechceme polovičatá a nehospodárná řešení.
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, odst. c

Obracíme se na Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5 a na Radu a Zastupitelstvo hlavního města Prahy ve věci zvažované výstavby budovy 2. stupně ZŠ Podbělohorská na pozemku stávající školní zahrady.
Zamýšlenou výstavbou budovy pro 2. stupeň by byly nenávratně zničeny výhody stávající školy, kvůli kterým je vyhledávána obyvateli ve spádové oblasti. Výstavba by poškodila kvalitu současné výuky a zároveň by výsledek nemohl plně uspokojit dnešní požadavky na zázemí 2. stupně (například větší hřiště, dopravní obslužnost, odborné učebny). Zahrada školy, kde je stavba zamýšlena, představuje zázemí pro výukové, sportovní a veřejné akce školy a relaxačně sportovní prostor pro děti, které na ní pravidelně tráví část svého času ve škol. Její význam dokumentuje fakt, že na právě dokončované rekonstrukci školní zahrady se veřejnými prostředky podílí i MČ Praha 5. Zamýšlenou výstavbou by tyto prostředky byly nehospodárně promrhány. Při stavbě by z důvodu hluku a prachu bylo pravděpodobně nutné omezit či na určitou dobu přerušit výuku i ve stávající budově.
Druhý stupeň základní školy byl v minulosti kvalitně zajištěn ZŠ Plzeňská, přičemž budova v majetku obce byla v roce 2013 pronajata k soukromým účelům. Proto je logické, aby se budova vrátila původnímu účelu a obec tak mohla pokrýt potřeby veřejného školství z vlastních kapacit. Je nepřijatelné, aby obec své školské objekty pronajímala soukromým školám a následně k zajištění potřeb veřejného vzdělání sáhla k řešení, kterým sníží prověřenou kvalitu služeb poskytovaných 1. stupněm ZŠ Podbělohorská. Výsledkem by bylo nehospodárné vynaložení investičních veřejných prostředků a vznik vzdělávací instituce s omezeným zázemím, která nebude schopná naplnit očekávání obyvatel městské části a zhorší v místě životní prostředí vykácením vzrostlých stromů a zvýšeným dopravním zatížením.
My, níže podepsaní občané Prahy 5 žádáme proto Radu a Zastupitelstvo MČ Praha 5:
1. O zastavení plánování výstavby 2. stupně ZŠ na pozemku zahrady školy.
2. O zajištění navýšení kapacity základního školství navrácením budov ZŠ Plzeňská do systému státních/veřejných základních škol anebo nalezením jiného vhodného řešení, např. odkupem pozemku v oblasti východní Klamovky či Waltrovky.
3. O písemné vyrozumění o stanovisku k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení ve lhůtě třiceti dnů.
My, níže podepsaní občané hl. m. Prahy žádáme Radu a Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby společně se zástupci Městské části Praha 5 v souladu s platnou Mediační dohodou ze dne 22. 6. 2018 a jejích dodatků, koordinovali odkup pozemku v oblasti východní Klamovky pro účely veřejného školství.
Petici stvrzuji svým podpisem na tomto podpisovém archu.

O co v petici žádáme?

1. O zastavení plánování výstavby 2. stupně ZŠ na pozemku zahrady školy.
2. O zajištění navýšení kapacity základního školství navrácením budov ZŠ Plzeňská do systému státních/veřejných základních škol anebo nalezením jiného vhodného řešení, např. odkupem pozemku v oblasti východní Klamovky či Waltrovky.
3. O písemné vyrozumění o stanovisku k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení ve lhůtě třiceti dnů.

Vložte svůj text...